Muojärven lohenuistelukilpailu Kuusamon kaupunki Tietoa metsästysseurasta Seuran jäsentoiminta Metsästystoiminta Kuvia ja viedeoita Linkkejä Muojärven lohenuistelukilpailu Takaisin etusivulle

<--- Takaisin Jäsentoiminta -sivulle

Metsästysyhdistyksen säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Kosken Erä ry ja kotipaikka on Kuusamon kunta. Yhdistys on perustettu 12.4.1981.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Pyrkii hankkimaan itselleen nähden sopivan suotuisan metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
 2. valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijan välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;
 3. kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistankantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa, sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
 4. riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
 5. järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon, neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelulain oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
 6. edistää puhdasrotuisen metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;
 7. opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu- suoritus- ja kilpatilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ja rakentaa ampumarataa;
 8. tarvittaessa yhdistys voi varojen keräämiseksi harjoittaa ravitsemustoimintaa.

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka luovuttavat Kuusamon kunnan Koskenkylän alueelta omistamansa vähintään 8 hehtaarin maa-alueen tai vuokrasopimuksen nojalla hallitsemansa vähintään 30 hehtaarin maa-alueen kaiken riistan metsästysoikeuden yhdistykselle ja jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä jäseneksi hyväksymään.
 
Mikäli jäseniksi anovia on useampia saman maa-alueen oikeudenomistajia, on luovutettavan alueen oltava seuraavan hakijan osalta vähintään 15 hehtaaria maa-alueita omistaville tai vähintään 30 hehtaaria, vuokrasopimuksen nojalla hallitseville, kuitenkin siten, että jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan kaksi saman maa-alueen oikeudenomistajaa.
 
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. 

Jäsenen joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan erottaa yhdistyksestä jäsen, joka on rikkonut hyviä metsästystapoja tai joka ei enää täytä niitä vaatimuksia, jotka olivat asetettu yhdistyksen säännöissä ehdoksi jäseneksi hyväksymiselle sinä hetkenä, kun hänet hyväksyttiin jäseneksi. Maanvuokrasopimuksen päättyessä jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä.
 
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta vuodelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensimmäisen kerran valitessa. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.
 
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksin nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten sattuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
 
Johtokunnan tehtävä on:

 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esiteltävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön;
 2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä vuodelta;
 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteitä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
 4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartija;
 5. nimetä 9 §:n kohdan 15 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole toisin päättänyt;
 6. tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
 7. tehdä riistan hoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;
 8. valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistyksen kanssa;
 9. toimitta yhdistyksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;
 10. pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle;
 11. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään (1) viikko ennen kokousta KOILLISSANOMAT – nimisessä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella. 

Vuosikokous pidetään viimeistään helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. valitaan kaksi pöytäkirjanpitäjää sekä äänten laskijat;
 4. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
 5. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteelle päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 7. toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali ja johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten jäsenten tilalle;
 8. toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
 9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten;
 10. hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
 11. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 12. valitaan tarpeelliset jaostot;
 13. hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalta;
 14. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 15. päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;
 16. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
 17. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä.

10§

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena, samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista yms. riistan suojelutoimenpiteistä, vierasmaksun suuruudesta sekä metsästysmaksusta. Lisäksi kesäkokouksessa päätetään tulevien metsästys- ja kalastuskilpailujen pitämisestä sekä vahvistetaan vuoden aikana tehdyt maanvuokrasopimukset.

11§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa aisan käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

12§

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudesta metsästää, sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ja yms. toiminnasta.

14§

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteisyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja yhdistyksen tulee antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

15§

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

16§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaissuutta viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

17§

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

18§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata aikaisempien sääntöjen mukaan hyväksyttyjen jäsenten oikeuksia.
 
Nämä sääntömuutokset on hyväksytty yksimielisesti Kosken Erä ry:n talvikokouksessa 31.1.1998 ja ylimääräisessä yleisessä kokouksessa 3.5.1998.

Muutettu 4 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka luovuttavat Kuusamon kaupungin, Koskenkylän tai lähiympäristön alueella omistamansa vähintään 8 hehtaarin maa-alueen tai vuokrasopimuksen nojalla vähintään 30 hehtaarin maa-alueen kaiken riistan metsäoikeuden yhdistykselle ja jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä jäseneksi hyväksytään.
 
Mikäli jäseneksi anovia on useampia saman maa-alueen oikeudenomistajia, on luovutettavan alueen oltava seuraavan hakijan osalta vähintään 15 hehtaaria maa-alueita omistaville tai vähintään 30 hehtaaria vuokrasopimuksen nojalla hallitseville, kuitenkin siten, että jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan kaksi saman maa-alueen oikeudenomistajaa.
 
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.


<--- Takaisin Jäsentoiminta -sivulle